0004
0020
0008

 NonprofitPartner

Światowy Dzień Mokradeł 2021

WWD2021 

Bagno Bubnów - perła Polesia zagrożona

foto

JESTEMZLOSIEM

jestemzlosiem

DamNation

DamNation

Prowadzenie strony

Centrum Ochrony Mokradeł

Gra mokradłowa

 

Ważne aktualności

Drut żyletkowy na brzegach Bugu będzie śmiertelną pułapką

06-12-2021 | W nurcie

W związku z doniesieniami o rozwijaniu zasieków z drutu żyletkowego wzdłuż granicznego odcinka rzeki Bug, Centrum Ochrony Mokradeł informuje w piśmie skierowanym dziś do Premiera RP o prawdopodobnych poważnych konsekwencjach przyrodniczych i środowiskowych tego przedsięwzięcia i apeluje o ponowne rozważenie instalacji zasieków.

Centrum Ochrony Mokradeł poszukuje pracownika

17-11-2021 | W nurcie

Centrum Ochrony Mokradeł otwiera rekrutację do projektu WaterLANDS, realizowanego w ramach Horyzontu 2020. Poszukujemy specjalisty zaangażowanego w ochronę mokradeł lub osoby gotowej takim specjalistą zostać. Zapraszamy do zapozanania się z ogłoszeniem o rekrutacji.  

Uwagi w konsultacjach nowego Prawa geologicznego i górniczego

15-11-2021 | W nurcie

Centrum Ochrony Mokradeł i ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przygotowali uwagi w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (nr UD280 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), wskazujące na znaczenie złóż torfu dla przeciwdziałania emisjom gazów cieplarnianych i konieczność ograniczenia wydobycia torfu.

Zapora w Siarzewie znów zagraża Wiśle

27-10-2021 | W nurcie

Zapora w Siarzewie znów zagraża Wiśle! W sierpniu 2021 Minister Klimatu i Środowiska dopatrzył się uchybień w planie budowy stopnia wodnego i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ w Bydgoszczy. Wody Polskie decyzję zaskarżyły, a Wojewódzki Sąd Administracyjny właśnie uchylił decyzję Ministra. Postanowienie WSA ma rygor natychmiastowej wykonalności. 

Petycja przeciw wznowieniu polowań na łosie

14-10-2021 | W nurcie

Wszystkich sympatyków łosi zachęcamy do poparcia petycji w ich ochronie!

Ministerstwo Środowiska chce zwiększenia liczby myśliwych i wznowienia polowań na łosie!

14-10-2021 | W nurcie

O przygotowywanych zmianach w prawie łowieckim, które mają na celu m.in. zwiększenie liczby myśliwych, poinformował we wtorek podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa wiceminister klimatu i środowiska oraz myśliwy Edward Siarka. Siarka oznajmił też, że ze względu na rosnącą populację łosi i wyrządzane przez nie szkody, jest również gotowy znieść obowiązujące od 2001 roku moratorium na odstrzał tych zwierząt. Od wprowadzenia moratorium urodziły się już pokolenia łosi, które nie znają lęku przed człowiekiem, więc w przypadku zniesienia moratorium, stałyby się nieetycznie łatwym celem dla myśliwych.

Centrum Ochrony Mokradeł w projekcie WaterLANDS

11-10-2021 | W nurcie

Największe konsorcjum organizacji chroniących bagna z dofinansowaniem programu Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład! Projekt WaterLANDS wystartuje już w grudniu, z Centrum Ochrony Mokradeł i Uniwersytetem Warszawskim na pokładzie. Celem projektu jest zakrojona na szeroką skalę restytucja europejskich mokradeł.

Za mało rzek do renaturyzacji w projektach IIaPGW

10-10-2021 | W nurcie

Kończą się konsultacje aPGW i na zlecenie jednej z organizacji tworzących Koalicje Ratujmy Rzeki powstała szczegółowa analiza uwzględnienia Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych w aPGW. Materiał ten zawiera szczegółowe rekomendacje i wskazania do uzupełnienia i zmian a PGW w tym wskazuje typy działań jakie powinny być uwzględnione i realizowane w aPGW. Głównym wnioskiem wynikającym z powstałego z inicjatywy WWF raportu pt. „Ocena stopnia uwzględnienia Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych w projektach drugiej aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (II aPGW) wraz z rekomendacjami do II aPGW” jest, że projekty II aPGW w swoim obecnym brzmieniu nie zapewnią terminowego, tj. do roku 2027, osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej w naszym kraju - ze względu na niedostateczne uwzględnienie Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (KPRWP) w II aPGW oraz ze względu na spodziewane pogorszenie stanu koryt rzek i ich dolin, będące skutkiem planowanych inwestycji i innych przedsięwzięć hydrotechnicznych.

Ciąg dalszy sprawy sprzeciwu mieszkańców gmin Czyże i Narew wobec planów budowy kopalni torfu

07-10-2021 | W nurcie

Wojewoda Podlaski zaskarżył uchwałę Rady Gminy Czyże ws. zmiany studium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały z powodu istotnego naruszenia przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym do poprawy

23-09-2021 | W nurcie

Wody Polskie pieniądze przeznaczone na ochronę przeciwpowodziową kierują na żeglugę i regulacje rzek, zwiększające ryzyko powodziowe. Według analiz wykonanych na zamówienie Fundacji Greenmind projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy Odry i Wisły nie spełniają kryteriów planów ochrony przeciwpowodziowej.

Konsultacje drugiej wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

11-09-2021 | W nurcie

Do 15 września 2021 trwają konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W projekcie uwzględniono kilka rozwiązań mających wspierać ochronę mokradeł na obszarach rolniczych, takie jak ekoschemat Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych czy ochrona siedlisk w ramach różnych wariantów Programu Rolnośrodowiskowo-Klimatycznego. Jednak skala i zakres zaproponowanych działań jest zdecydowanie za mała, żeby skutecznie zatrzymać wodę na mokradłach w polskim krajobrazie rolniczym. Niektóre szczegółowe zapisy PRŚK wymagają również doprecyzowania.  Z uwagami złożonymi przez Centrum Ochrony Mokradeł można się zapoznać tu.  Udział w konsultacjach można wziąć wypełniając interentowy formularz dostępny tu.

Nowe opracowanie Torfowiska a klimat

10-09-2021 | W nurcie

W naszym dziale Zgłębiaj wiedzę zaktualizowaliśmy pozycję Torfowiska a klimat, dodając nowy kompleksowy artykuł Wiktora Kotowskiego pt. Bagna, ludzie i klimat – o ochronie torfowisk z punktu widzenia przeciwdziałania zmianie klimatu i adaptacji do niej. Link do artykułu dostępny tu.

Minister Klimatu i Środowiska uchylił decyzję środowiskową dla stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka

20-08-2021 | W nurcie

Minister Klimatu i Środowiska poinformował 18 sierpnia 2021 o wydaniu decyzji uchylającej do ponownego rozpatrzenia decyzję RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - realizowana w wariancie Siarzewo".

Emisje gazów cieplarnianych z torfowisk Polski - opracowanie WWF i CMok

31-07-2021 | W nurcie

Ile gazów cieplarnianych emitują osuszone torfowiska Polski? Czy emisje te są one uwzględniane w oficjalnych raportach do Konwencji Klimatycznej? Jaki jest potencjał mitygacji zmiany klimatu poprzez ponowne nawodnienie osuszonych torfowisk? Na te pytania odpowiada opracowanie Wiktora Kotowskiego, wydane przez fundację WWF Polska we współpracy z Centrum Ochrony Mokradeł. Cały raport można ściągnąć tutaj, a poniżej zamieszczamy jego streszczenie.

Konsultacje społeczne Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody

25-07-2021 | W nurcie

Do 26 lipca 2021 trwają konsultacje Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody.  Uwagi złożone przez Centrum Ochrony Mokradeł zamieszczmy tu: Uwagi CMok do PPNW

Miejsce torfu jest w torfowisku

01-06-2021 | W nurcie

Poniższy tekst planowaliśmy opublikować w białostockim dzienniku "Kurier Poranny", jako polemikę do, dołączonego 2 lutego do tej gazety, dodatku promocyjnego firmy Wokas, producenta podłoży torfowych i właściciela dziewięciu kopalni torfu. Jako, że firma Wokas postanowiła promować eksploatację torfu w Światowy Dzień Mokradeł (a więc w rocznicę Konwencji Ramsarskiej), my postanowiliśmy na naszą polemikę wykorzystać dzień 2 czerwca, który Międzynarodowe Stowarzyszenie Torfowe (International Peatland Society, utworzone w 1968 roku dla wsparcia gospodarczego wykorzystania torfowisk), ustanowiło dwa lata temu jako Międzynarodowy Dzień Torfowisk - upamiętniając rocznicę własnego aktu założycielskiego. Niestety, Kurier Poranny odmówił publikacji naszego listu. Zamieszczamy więc go w ogólnodostępnym internecie, licząc iż dotrzemy z naszą polemiką choć do części czytelników, którzy mieli w ręku kolorowy dodatek promujący kopanie torfu, a także do dziennikarzy Kuriera i kierownictwa firmy Wokas.

Pożegnanie Izy Mier-Jędrzejowicz

05-05-2021 | W nurcie

W niedzielę 25 kwietnia ze smutkiem pożegnaliśmy naszą przyjaciółkę i współpracowniczkę, orędowniczkę życia w zgodzie z naturą i obrończynię dzikiej przyrody, także mokradeł - Izę Mier-Jędrzejowicz.

Apel o uratowanie Stawów Raszyńskich

28-04-2021 | W nurcie

List otwarty Centrum Ochrony Mokradeł do Dyrektora Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Wójta i Radnych Gminy Raszyn oraz innych osób mogących wpłynąć na przyszłość rezerwatu Stawy Raszyńskie.

Garść wywiadów o bagnach

20-04-2021 | W nurcie

W 2020 roku, dr hab. Wiktor Kotowski, członek Zarządu Centrum Ochrony Mokradeł, udzielił szereg wywiadów popularyzujących wiedzę o funkcjonowaniu mokradeł oraz o ich walorach i zagrożenich. Zebraliśmy w jednym miejscu linki do tych wystąpień. Zapraszamy do lektury.

Konsultacje nowej strategii leśnej UE

19-04-2021 | W nurcie

Zamieszczamy uwagi złożone przez Centrum Ochrony Mokradeł w konsultacjach nowej strategii leśnej Unii Europejskiej.  Konsultacje społeczne dotyczące przyszłego kształtu strategii leśnej UE trwają do północy w poniedziałek 19 kwietnia. Może w nich wziąć udział każdy obywatel UE.

Nowe obszary siedliskowe Natura 2000

18-03-2021 | W nurcie

Polska przekazała Komisji Europejskiej listę i granice 14 nowych obszarów siedliskowych Natura 2000. Ochronę prawną przewidzianą dla obszarów Natura 2000 uzyskały one z chwilą przekazania Komisji. 

Wyniki bagiennego konkursu plastycznego

27-02-2021 | W nurcie

Drodzy Artyści :) Ogromnie Wam dziękujemy za nadesłane prace. Otrzymaliśmy 80 prac. Wszystkie są piękne. I bardzo różnorodne. Chcielibyśmy nagrodzić wszystkich autorów, ale niestety nie jest to możliwe. Po długich i trudnych, obradach 7-osobowa komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Zdecydowaliśmy przyznać nagrody jeszcze w dwóch dodatkowych kategoriach, poza tymi wymienionymi w regulaminie konkursu: miejsce IV (nagroda niespodzianka) i wyróżnienie dla Skrzata (kompas i lupa) - dla najwyżej ocenionych przez komisję prac najmłodszych uczestników.  Zapraszamy do podziwiania prac w galerii pokonkursowej.

Uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

20-02-2021 | W nurcie

Zamieszczamy uwagi, które zostały zgłoszone 15 lutego 2021 przez Centrum Ochrony Mokradeł w ramach konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej. Plan Strategiczny WPR ma być dokumentem regulującym na poziomie państwa członkowskiego sposób wdrażania polityk zapisanych w zreformowanej ostatnio WPR, obejmując zarówno instrumenty I filara (czyli płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych), jak i II filara (czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich).

Raport Ocena potencjalnych skutków przyrodniczych kopalni węgla na Polesiu

01-02-2021 | W nurcie

Przygotowany przez Centrum Ochrony Mokradeł raport: Ocena potencjalnych skutków przyrodniczych planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Sawin w rejonie Poleskiego Parku Narodowego

Bagienny konkurs plastyczny

31-01-2021 | W nurcie

Konkurs rozstrzygnięty!   Bagienny konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2021 Jak wygląda bagienny skrzat? Jak narysować wodę? Jakie rośliny i zwierzęta żyją na mokradłach? Co zagraża mokradłom i jak o nie dbać? Mokradła to bagna, błota, torfowiska, mszary, rzeki, jeziora, namuliska, podmokliska, rozlewiska, przybrzeżne wody morskie, stawy, starorzecza, bagienne łąki, szuwary, turzycowiska, olsy, łozowiska, strumienie, źródełka i wszelkie inne podmokłe obszary. Narysujcie je!

Program obchodów Światowego Dnia Mokradeł 2021 online

23-01-2021 | W nurcie

W tym roku, Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii UW zapraszają na obchody Światowego Dnia Mokradeł online. Wydarzenie będzie trwało (z przerwami) 3 dni. Rozpoczynamy w niedzielę, 31. stycznia, serią wirtualnych spacerów po całkiem realnych mokradłach. W poniedziałek rano, 1. lutego, odbędzie się konferencja prasowa dotycząca potencjalnych skutków przyrodniczych planowanego wydobycia węgla w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego. W poniedziałek po południu, zachęcamy do oglądania debaty organizowanej przez Sekretariat Konwencji Ramsarskiej. Natomiast we wtorek, 2. lutego, zapraszamy do udziału w organizowanej przez nas debacie pt. Chrońmy wodę chroniąc mokradła: jak to zrobić w Polsce? Poniżej zamieszczamy program wydarzeń. Załączamy materiały informacyjne tutaj.  Transmisja odbędzie się na profilu Facebook bagna.pl oraz na nowo utworzonym kanale Youtube Centrum Ochrony Mokradeł. 

Światowy Dzień Mokradeł 2021 - materiały po polsku

23-01-2021 | W nurcie

Konwencja Ramsarska obchodzi w tym roku 50-te urodziny! Sekretariat Konwencji Ramsarskiej w Polsce przygotował polskojęzyczne wersje materiałów z okazji Światowego Dnia Mokradeł. Są one dostępne na stronie GDOŚ. 

Więcej aktualności»
 

Patnerzy

kp.org.pl
cent3.uw.edu.pl

Sponsorzy

CUMULUS Logo
nfosigw