banner_006
banner_001
banner_009

Program rolnośrodowiskowy to jeden z mechanizmów, które pomagają chronić m.in. tereny podmokłe.

 

Program Rolnośrodowiskowy 2014-2020

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa.

 

 

Program Rolnośrodowiskowy 2007-2013

Z zasadami przyznawania dopłat, obowiązującymi rolników, którzy przystąpili do Programu w latach 2007-2013, można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rolnictwa.

W kontekście ochrony mokradeł na szczególną uwagę zasługują opracowania:

Trwałe użytki zielone w programie rolnośrodowiskowym

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków w programie rolnośrodowiskowym

Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w programie rolnośrodowiskowym

 

Broszura Nie tylko pieniądze są na łące

 

Biblioteczka Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego 2004-2006

Publikacja została przygotowana i wydana w ramach projektu Phare PL0006.02 „Rozwój instytucjonalny na rzecz agrośrodowiska i zalesień” na zlecenie Departamentu Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poniżej znajdziecie Państwo zawarte w niej dokumenty przybliżające zasady programu w pierwszych latach jego funkcjonowania (2004-2006).

Przewodnik po krajowym programie rolnośrodowiskowym

Ochrona przed erozją

Łąki półnaturalne, pastwiska ekstensywne, użytki przyrodnicze

Integrowana ochrona roślin

Ptaki obszarów rolniczych

Rośliny użytkowe - zachowanie zasobów genetycznych

Ochrona wód

Zadrzewienia śródpolne, strefy buforowe i miedze

Zwierzęta gospodarskie - ochrona zasobów genetycznych

 

Aktualności