Członek założyciel
Wetlands International European Association

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

 

WaterLANDS - Naturalne magazyny węgla dla klimatu, ludzi i przyrody

Największe konsorcjum organizacji chroniących bagna z dofinansowaniem programu Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład! Celem projektu jest zakrojona na szeroką skalę restytucja europejskich mokradeł.

Centrum Ochrony Mokradeł i Uniwersytet Warszawski są jedynymi polskimi partnerami 5-letniego, międzynarodowego projektu WaterLANDS. Liderem projektu jest University College Dublin (UCD) z Irlandii, natomiast partnerzy (łącznie 31 organizacji partnerskich z 14 krajów Europy) reprezentują sektory: badawczy, przemysłowy, rządowy i non-profit.

Polska część projektu będzie skupiać się na zebraniu doświadczeń z projektów renaturyzacji torfowisk na Mazowszu i w Polsce Północno-Wschodniej. Centrum Ochrony Mokradeł zajmie się ekologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami przywracania usług ekosystemowych mokradeł, a Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego podejmie się ich kwantyfikacji oraz wyceny.

Nota prasowa na rozpoczęcie projektu.

 warsztaty BagnoCalowanie

„Bagno Całowanie – scenariusze na przyszłość” - pod tym hasłem 9 września 2022 roku w Podbieli odbyły się warsztaty ze społecznością lokalną, organizowane w ramach projektu WaterLANDS. 

Podsumowanie przebiegu spotkania i konkluzje z warsztatów.

 

  

  normal reproduction low resolution

Projekt otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 101036484 (WaterLANDS). Powyższy tekst odzwierciedla jedynie poglądy autora, zaś Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.

 

 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

“Letnia szkoła ochrony i restytucji bagien” - szkolenie terenowe

Celem projektu edukacyjnego, nazywanego w skrócie Letnią Szkołą Bagienną, było zwiększenie liczby specjalistów terenowych w zakresie praktyki oraz planowania ochrony i restytucji torfowisk. Szkolenie miało formę 7-dniowego wyjazdu terenowego w dniach 10-16 lipca 2023 roku. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 21 osób pracujących w organizacjach pozarządowych i administracji publicznej, które na co dzień zajmują się praktyką i planowaniem ochrony przyrody.

Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu Klimatycznego Republiki Federalnej Niemiec, reprezentowanej przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działające za pośrednictwem Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Termin realizacji projektu: maj - listopad 2023 r.

więcej o projekcie

 

Pamiętajmy o Mokradłach

Projekt zakłada (od)tworzenie społecznej tożsamości mokradeł, odbudowanie relacji mieszkańców z ich lokalnymi mokradłami, a następnie wspólne zaplanowanie i wykonanie działań na rzecz ich ochrony. W ramach projektu współpracujemy z wybranymi Opiekun(k)ami lokalnych mokradeł z całej Polski, którzy zgłosili się do nas w procesie rekrutacji, z prośbą o wsparcie w 'zaopiekowaniu' ich mokradeł. Będziemy pracować z użyciem metod etnograficznych, wizualno-narracyjnych i partycypacyjnych, stworzymy opowieści dokumentalne o każdym z miejsc. Dostarczymy wsparcie merytoryczne, oceniając stan siedlisk i organizując spotkania edukacyjne. Postaramy się też dostarczyć potrzebne do skutecznej ochrony tych ekosystemów lub rozwiązania istniejących problemów/konfliktów narzędzia (np. prawne, administracyjne, mediacyjne), wybrane podczas partycypacyjnego procesu w społeczności. Udokumentujemy te działania i potraktujemy jako wzorcowe przykłady, które zasilą otwartą mapę polskich ‘zaopiekowanych’ mokradeł.  

Projekt został zrealizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Termin realizacji projektu: styczeń 2021 r. - marzec 2023 r.

strona projektu
fanpejdż projektu

 

Społeczna kontrola zarządzania ekosystemami rzecznymi w Polsce

Głównym celem projektu jest kontrola realizacji prac hydrotechnicznych na ciekach, a także próba znalezienia i wypracowania rozwiązań stanowiących przykłady realizacji niezbędnych działań zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji oraz wspierany i finansowany przez Europejski Obszar Gospodarczy, Fundację im. Stefana Batorego oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2014 r. - 30 września 2015 r.

strona projektu

 

Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu 

Celem projektu jest ochrona czterech zagrożonych w Polsce i Unii Europejskiej siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych (6210), torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i świetlistych dąbrów (91I0). Projekt współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w 10% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w 5% z wkładu własnego Stowarzyszenia.

Termin realizacji projektu: 1 lutego 2013 r. - 31 maja 2015 r.

strona projektu

 

Czynna ochrona wybranych ekosystemów torfowiskowych w północno-wschodniej Polsce i na Mazowszu

Celem projektu było powstrzymanie sukcesji na wybranych torfowiskach alkalicznych (siedlisko przyrodnicze 7230). Przedsięwzięcie obejmowało działania ochrony czynnej przedłużające trwałość efektów ekologicznych uzyskanych w ramach realizacji wcześniej prowadzonych przez CMok zadań finansowanych przez Fundację EkoFundusz. Projekt opierał się na dwóch podstawowych działaniach: koszeniu oraz usuwaniu drzew i krzewów z obszaru wybranych torfowisk alkalicznych. W ramach projektu wykonano działania na łącznej powierzchni 81,49 ha (ręczne usuwanie drzew i krzewów: 29,12 ha, koszenie ręczne: 51,57 ha, z usunięciem biomasy poza obszar torfowisk). Zabiegi prowadzono pod nadzorem przyrodniczym, według standardowych metod ochrony czynnej terenów podmokłych. W ramach projektu zaprojektowano też kalendarz pełniący jednocześnie funkcję ulotki reklamowej przedsięwzięcia. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i ekologicznym.

Projekt został w całości sfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt projektu wyniósł 324 665 zł, przy czym koszty bieżące stanowiły 100% dotacji, koszty i wydatki inwestycyjne - 0%.

Termin realizacji projektu: 1 września 2012 r. - 31 marca 2014 r.

 

Programy ochrony torfowisk alkalicznych (7230) oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków skalnicy torfowiskowej, lipiennika Loesela, miodokwiatu krzyżowego i gwiazdnicy grubolistnej

Głównym celem projektu było opracowanie i wydanie w formie publikacji krajowych programów ochrony torfowisk alkalicznych oraz występujących w obrębie tego siedliska czterech zagrożonych gatunków roślin (skalnicy torfowiskowej, lipiennika Loesela, miodokwiatu krzyżowego i gwiazdnicy grubolistnej). W tym celu stworzono krajową bazę siedliska i gatunków, a także przygotowano regionalne programy ich aktywnej ochrony.

Projekt realizowany był w latach 2008-2011 przez Klub Przyrodników i Centrum Ochrony Mokradeł, zaś współfinansowany ze środków unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

strona projektu

 

Motylowe łąki - ochrona i poprawa jakości siedlisk rzadkich motyli podmokłych łąk półnaturalnych

Cmok Raport Motyle 2010 okladka

Celem projektu „Motylowe łąki” było zapewnienie możliwie najlepszego stanu oraz poprawa jakości siedlisk 

docelowych gatunków motyli (modraszka telejusa, modraszka nausitousa, czerwończyka fioletka, czerwończyka nieparka oraz przeplatki aurinii) oraz zapewnienie czynnej ochrony i wdrożenie na obszarach NATURA 2000 programów rolno-środowiskowych wspieranych przez Unię Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań gatunków docelowych.

Projekt realizowany był od sierpnia 2006 do końca marca 2010 roku na czterech obszarach Natura 2000: Puszcza Kampinoska (PLC140001), Bagno Całowanie (PLH140001), Torfowiska Chełmskie (PLH060023) oraz Torfowisko Sobowice (PLH060024).

Partnerzy projektu: Regionalne Centrum Ekologiczne (REC), Centrum Ochrony Mokradeł (CMok), It Fryske Gea, Zarząd Chełmskich Parków Krajobrazowych, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Kampinoski Park Krajobrazowy, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ).

Finansowanie: Instrument Finansowy Unii Europejskiej LIFE – Nature, Fundacja EkoFundusz, Program Małych Dotacji GEF (SGP GEF) oraz środki własne partnerów.

 

Projekt edukacyjny "Ekologia torfowisk i ochrona przyrody terenów podmokłych"

Stowarzyszenie zrealizowało w 2004 roku projekt edukacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych w okolicach Bagna Całowanie na Mazowszu. W pierwszym etapie projektu - lekcjach na temat przyrody torfowisk w szkołach, wzięło udział 26 szkół, przeprowadziliśmy 93 lekcje, w których w sumie wzięło udział 2298 uczniów. Każdy uczeń biorący udział w lekcjach otrzymał jeden egzemplarz książeczki "Torfowiska z bliska, czyli co ciekawego kryje moja okolica", którą opracowaliśmy specjalnie dla potrzeb projektu. Najbardziej aktywni i zainteresowani uczniowie z każdej szkoły objętej projektem, zostali zaproszeni do udziału w lekcjach terenowych, prowadzonych w maju na terenie Bagna Całowanie oraz śródleśnych torfowisk przejściowych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. We wszystkich szkołach objętych projektem ogłoszony został Konkurs Wiedzy o Mokradłach. Spośród 83 prac nadesłanych na konkurs, wybraliśmy 66 finalistów, którzy w drugim etapie konkursu mogli wykazać się wiedzą zdobytą podczas trwania projektu. Po podsumowaniu wyników pierwszego i drugiego etapu, wybrano 31 laureatów konkursu, którzy zostali zaproszeni na obóz edukacyjny w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Termin realizacji projektu: styczeń-grudzień 2004 r.

więcej o projekcie

Aktualności