banner_001
banner_004
banner_008

Przygotowany przez Centrum Ochrony Mokradeł raport: Ocena potencjalnych skutków przyrodniczych planowanej eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Sawin w rejonie Poleskiego Parku Narodowego

Streszczenie raportu

Komunikat prasowy

Eksperci z Centrum Ochrony Mokradeł, działając we współpracy z europejskim oddziałem organizacji Wetlands International, przygotowali raport, w którym zebrali dane naukowe o przyrodzie obszaru bezpośrednio zagrożonego przez planowaną kopalnię i oszacowali kierunek i skalę potencjalnych zmian tamtejszych ekosystemów. W granicach koncesji poszukiwawczej spółki Balamara znajduje się 14 obszarów objętych różną formą ochrony. Oprócz parku narodowego są to m.in. transgraniczny rezerwat biosfery UNESCO i obszary europejskiej sieci Natura 2000. Cały park narodowy ma status obszaru wodno-błotnego o międzynarodowym znaczeniu, chronionego w ramach Konwencji Ramsarskiej. Na zagrożonym obszarze występuje 112 chronionych gatunków roślin i 180 chronionych gatunków zwierząt, głównie ptaków. “Flagowym” gatunkiem Polesia jest wodniczka, niewielki ptak wędrowny zagrożony w skali globalnej. Na świecie występuje tylko 20 tys. osobników, z czego 4% z nich na Bagnie Bubnów, w granicach koncesji poszukiwawczej uzyskanej przez Balamarę. Te dane, porównane z innymi fragmentami Polski, dają obraz ekosystemów unikalnych na skalę europejską i świadczą o ich naturalnym stanie. A naturalne mokradła to w Europie prawdziwy ewenement!

 

wodniczka2

Wodniczka, fot. Grzegorz Grzywaczewski

Aktualności