0018
0006
0020

Światowy Dzień Mokradeł 2018

wwd2018 1 

JESTEMZLOSIEM

jestemzlosiem

DamNation

DamNation

Prowadzenie strony

Centrum Ochrony Mokradeł

Gra mokradłowa

 

Ważne aktualności

Rezolucja IMCG do Białorusi w sprawie budowy drogi przez Bagna Olmańskie

15-10-2018 | W nurcie

International Mire Conservation Group wystosowało do Białorusi rezolucję, w której wyraża zaniepokojenie trwającą i planowaną budową systemu dróg na Bagnach Olmańskich. Olmany, to część największego transgranicznego obszaru Ramsar w Europie zachowanego w stanie naturalnym. IMCG apeluje do rządu Białorusi, żeby, z uwagi na naturalny charakter i integralność, ekosystem torfowisk Olmańskich pozostał nienaruszony i zachowany jako dziedzictwo ludzkości.

Rezolucja IMCG do Polski w sprawie planów wydobycia węgla kamiennego zagrażających obszarowi Ramsar „Poleski Park Narodowy“

03-10-2018 | W nurcie

International Mire Conservation Group wystosowało do Polski rezolucję, w której wyraża swoje najgłębsze zaniepokojenie planami rozpoczęcia wydobycia węgla kamiennego na obszarze Polesia oraz prosi rząd Polski o ponowne rozważenie tych planów.

RHESI - De-regulacja górnego Renu

10-09-2018 | W nurcie

Podczas gdy w Polsce planuje się regulacje najcenniejszych dużych rzek, Szwajcaria i Austria podpisały porozumienie o realizacji projektu, którego założeniem jest przywróceniu naturalności koryta uregulowanego przed laty górnego Renu. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców. Po latach zrozumiano tam, że to naturalne tereny zalewowe w dolinie rzeki pozwalają na skuteczniejszą ochronę przed powodzią niż urządzenia hydrotechniczne towarzyszące uregulowanej rzece. 

Rozpoczynają się prace nad studium wykonalności drogi wodnej E40

10-09-2018 | W nurcie

2 lipca w Gdańsku została podpisana umowa na studium wykonalności Drogi Wodnej rzeki Wisły (drogi wodnej E40 na terytorium Polski). Podpisali ją przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i reprezentujący wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę, brytyjską firmę Halcrow Group Limited. Wedle informacji prasowej, minister zapewnił, że "proces użeglownienia rzek w Polsce dokonywany jest po wzięciu pod uwagę wszystkich obostrzeń ekologicznych, a także po konsultacji idących za nim zagrożeń dla środowiska". Białoruś także przygotowuje się do opracowania oceny oddziaływania na środowisko drogi wodnej E40 na obszarze Białorusi. O zagrożeniach dla środowiska, jakie niesie ze sobą budowa śródlądowych autostrad alarmuje m.in. Koalicja Ratujmy Rzeki. 

Kuriozalny pomysł utworzenia kopalni węgla kamiennego w bezpośrednim sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego nadal aktualny

07-09-2018 | W nurcie

Torfowiska Poleskiego Parku Narodowego, to jedne z najcenniejszych torfowisk niskich w Polsce i w Europie. Ranga tego obszaru została doceniona i objęty jest ochroną międzynarodową jako: Transgraniczny Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie", obszar Ramsar i obszar Natura 2000. Stanowi jeden z dziesięciu obszarów na świecie najważniejszych dla zachowania wodniczki. Wszystko to nie przeszkodziło jednak Ministrowi Środowiska w wydaniu australijskiej firmie koncesji na poszukiwanie węgla kamiennego na tym obszarze. 

Unikatowe bagna Grodzieńszczyzny zostaną zniszczone dla torfu?

07-09-2018 | W nurcie

Białoruś planuje osuszenie i przekształcenie kolejnych, niezmeliorowanych dotychczas, bagien w kopalnię torfu. Chodzi o prawie tysiąc hektarów torfowisk w rejonie Lidy, w dolinie rzeki Dzitwy. Powstaniu kopalni sprzeciwiaja sie lokalni mieszkańcy. Według nich szansą na uratowanie bagien byłoby utworzenie tam rezerwatu. Potrzebna jest do tego m.in. niezależna ocena korzyści ekologicznych, jakie dają rozlewiska rzeki Dzitwy w obecnym stanie, która pokazałaby, w kontekście usług ekosystemowych torfowisk, bezcelowość ekonomiczną pozyskiwania i wydobycia torfu. 

Powstała droga przez największe dziewicze bagna Europy

07-09-2018 | W nurcie

Białoruskie Bagna Olmańskie są największym niezmeliorowanym torfowiskiem w Europie, nie licząc europejskiej części Rosji. W odróżnieniu od innych poleskich bagien, nigdy nie były meliorowane. Nawet w czasach radzieckich wielkie prace hydrotechniczne ominęły tą część Polesia, ponieważ był tu wtedy poligon wojskowy. Mimo obaw ekologów, że droga może nieodwracalnie zniszczyć ten unikalny ekosystem, właśnie powstała kilkunasto-kilometrowa droga wybudowana bezpośrednio przez dziewicze Bagna Olmańskie... Według administracji leśnej, droga ma służyć do wywozu drewna, które ma być pozyskiwane na bagnach. Czyżby po wschodniej stronie naszej granicy powtarzała się historia znana nam z ostatnich wydarzeń w Puszczy Białowieskiej? ...

Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych

07-09-2018 | Rzeki

Ministerstwo Środowiska opublikowało w maju 2018 przygotowany przez grono specjalistów podręcznik, zawierający zasady dobrych praktyk w zakresie prac hydrotechnicznych na ciekach. Dokument stanowi ważny krok ku bardziej przyjaznemu dla środowiska gospodarowaniu rzekami w Polsce.

Światowy Dzień Migracji Ryb 2018

20-04-2018 | W nurcie

21 kwietnia obchodzimy na całym świecie Dzień Migracji Ryb.

Największy na świecie transgraniczny obszar Ramsar ustanowiony w Dolinie Rzeki Kongo

12-03-2018 | W nurcie

W 2017 utworzono obszar Ramsar obejmujący tereny po obu brzegach rzeki Kongo o łącznej powierzchni ponad 129 tys. km2. Obszar utworzono w niespełna kilka miesięcy po odkryciu na tym obszarze największych tropikalnych torfowisk na świecie, o czym pisaliśmy na bagna.pl w styczniu 2017.

Parlament Europejski chce zakazania oleju palmowego, ale dopuszcza "biopaliwa" z osuszonych lokalnych torfowisk?

12-03-2018 | W nurcie

W styczniu 2018, w ramach nowelizacji Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, Parlament Europejski zaproponował, żeby wpisać do niej m.in. następujące punkty: 

Jak nie należy poprawiać natury: Sprzeciw wobec budowy dużego zbiornika retencyjnego w dolinie Potoku Oliwskiego w…

12-03-2018 | W nurcie

"Władze Miasta Gdańska planują budowę dużego zbiornika retencyjnego w Dolinie Potoku Oliwskiego (...). Zamierzenie jakim jest budowa dużego zbiornika retencyjnego w dolinie Potoku Oliwskiego nie przybliży do realizacji celu jakim jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla Gdańska, tylko spowoduje zniszczenie przyrody oraz kuriozalnie zwiększy zagrożenie powodziowe w mieście, w przypadku awarii."

Światowy Dzień Mokradeł 2018 na Wydziale Biologii UW - prezentacje z wykładów

19-02-2018 | W nurcie

Poniżej zamieszczamy przekazane przez prelegentów pliki z prezentacjami. 

Światowy Dzień Mokradeł 2018 na Wydziale Biologii UW

25-01-2018 | W nurcie

3 lutego 2018 - Światowy Dzień Mokradeł „Bagna i Miasta”  Zapraszamy na wykłady, dyskusje oraz wycieczkę po Warszawskich mokradłach…  Uwaga! drobne zmiany w Programie wydarzenia! (załącznik Program) Wstęp wolny.

Światowy Dzień Mokradeł 2018 - materiały

24-01-2018 | W nurcie

Materiały dotyczące Światowego Dnia Mokradeł 2018 opublikowane przez Sekretariat Konwencji Ramsarskiej zostały przetłumaczone na język polski przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Można je znaleźć na stronie internetowej GDOŚ.

Światowy Dzień Mokradeł 2018 w Polsce

24-01-2018 | W nurcie

Na początku lutego już po raz 47. odbędą się obchody Światowego Dnia Mokradeł. Zwiększają różnorodność biologiczną, redukują skutki powodzi, poprawiają jakość powietrza, umożliwiają mieszkańcom kontakt z przyrodą. Mowa o mokradłach miejskich, niezwykle ważnych dla środowiska ekosystemach, obecnie silnie zagrożonych przez migracje, osuszanie oraz zanieczyszczenia. Chociaż ich wartość dla człowieka oraz dla przyrody jest ogromna, pozostają nieznane szerszej publiczności.

Nowe obszary Ramsar w Polsce

19-01-2018 | W nurcie

Trzy kolejne obszary wodno-błotne w Polsce zostały 10 stycznia 2018 wpisane na listę obszarów Ramsar. Są to: Torfowiska Doliny Izery, Stawy Przemkowskie oraz Ujście Wisły. 

Dewastacja przyrody. Tym razem na Wiśle, Królowej polskich rzek.

02-01-2018 | W nurcie

W ostatni piątek starego roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję uzgadniającą budowę nowego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Rok temu, dla bliźniaczej inwestycji, o takich samych skutkach środowiskowych, ten sam organ odmówił uzgodnienia, powołując się na jej niezgodność z polskim i unijnym prawem. Koalicja Ratujmy Rzeki alarmuje, że piątkowa decyzja rozpoczyna kolejny, po sporze o Dolinę Rospudy i Puszczę Białowieską, ostry konflikt dotyczący łamania przez Polskę prawa ochrony środowiska.

Światowy Dzień Mokradeł 2018 - zapraszamy do zgłaszania pomysłów na prelekcje i komunikaty

02-01-2018 | W nurcie

BAGNA I MIASTA czyli o znaczeniu mokradeł dla zrównoważonej przyszłości miast Jak co roku, Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do wspólnego świętowania rocznicy uchwalenia Konwencji Ramsarskiej o Ochronie Obszarów Wodno-Błotnych (2 lutego 1971 r.), czyli Światowego Dnia Mokradeł. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów, zaproponowane przez Sekretariat Konwencji to „Wetlands for Sustainable Urban Future”, czyli „Mokradła dla zrównoważonej przyszłości miast”. Przypominając, że od zarania dziejów sąsiedztwo mokradeł było czynnikiem sprzyjającym osadnictwu i rozwojowi cywilizacji, chcemy zaprosić Państwa na dyskusję na temat relacji Bagna – Miasta dziś i w czekającej nas przyszłości.

Niech żyją łosie !!!

30-10-2017 | W nurcie

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji #jestemzlosiem ! Łosie mogą na razie nadal spokojnie wędrować po naszych bagnach i lasach.

Czy zobaczymy jeszcze (żywego) łosia nad Biebrzą?

19-09-2017 | W nurcie

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego wnioskuje do Ministra o wyłączenie całej Doliny Biebrzy (Park Narodowy wraz z otuliną) z obszaru odstrzału łosi. To łosie przyciągają miłośników turystki przyrodniczej z Polski i zagranicy. Z czasem zwierzęta zrobią się bardziej płochliwe i ich obserwacja będzie dużo trudniejsza. Ale zanim łosie nauczą się ostrożności, to odstrzał będzie oznaczał masakrę. W czasie gdy nie było polowań, zwierzęta oduczyły się lęku przed ludźmi.

Opinia koalicji #JESTEMZŁOSIEM w ramach konsultacji rozporządzenia wprowadzającego polowania na łosie

01-09-2017 | W nurcie

Koalicję #JESTEMZŁOSIEM tworzą: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, Kampania Niech Żyją, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Centrum Ochrony Mokradeł. Koalicja, w ramach eksperesowych (5-dniowych) konsultacji, złożyła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska wprowadzającego polowania na łosie. 

Minister chce strzelać do łosi już od września

30-08-2017 | W nurcie

PILNE! Podpisz petycję w obronie łosia: http://akcja.przyrodnicze.org/kampanie/jestem-z-losiem Od 28 sierpnia trwają 5-dniowe konsultacje rozporządzenia Ministra Środowiska o odstrzale łosi: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302252

STOP E40! - podpisz petycję!

14-08-2017 | W nurcie

Petycja obywateli Białorusi, Polski i Ukrainy, sprzeciwiających się projektowi budowy wodnej drogi śródlądowej E40 pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym, skierowana do prezydentów tych trzech krajów:  https://www.change.org/p/stop-e40-razem-zachowajmy-nasze-rzeki

Jestem za łosiem! - podpisz petycję!

14-08-2017 | W nurcie

W związku z ogłoszonymi przez wiceministra środowiska i przedstawicieli Lasów Państwowych planami wprowadzenia odstrzału łosi, wnioskujemy o wpisanie łosia na listę gatunków chronionych w Polsce: http://akcja.przyrodnicze.org/kampanie/jestem-z-losiem

Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek

08-06-2017 | W nurcie

Rządowe plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych ostro krytykują organizacje pozarządowe skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki. Nie chodzi tylko o ochronę przyrody, ale także o aspekt gospodarczy i społeczny całej sprawy, w tym o ochronę przed powodzią i konkurencję dla kolei.

Nowa metoda zwiększenia plonu palmy olejowej - nadzieja czy zagrożenie dla lasów deszczowych?

04-05-2017 | W nurcie

Drzewa palmy olejowej, w zależności od typu - wydają owoce nadające się do produkcji oleju palmowego, lub takie, z których oleju nie da się w ogóle pozyskać. Palma olejowa owocuje dopiero w wieku ok. 4 - 5 lat. Do tej pory plantatorzy czekali aż drzewa wydadzą pierwsze owoce, by przekonać się, czy dane drzewo będzie nadawało się do produkcji oleju, czy trzeba je wyciąć i posadzić nowe. Ta praktyka może się zmienić - naukowcy opracowali metody genetyczne do oceny przydatności użytkowej palmy olejowej.

Więcej aktualności»
 

Patnerzy

kp.org.pl
cent3.uw.edu.pl

Sponsorzy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Centrum Lokalizacji C&M Sp. z o.o.
birdwatching